За нас

CERT Bulgaria е Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Мисията на екипа е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.
Екипът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.

Целите, които се поставят включват:

 • защита на информацията и технологичните активи;
 • ограничаване директното влияние на инцидентите в сигурността върху информационното общество;
 • помощ при възстановяване от инциденти;
 • оценяване на въздействието от инциденти в сигурността;
 • събиране и разпространение на техническа информация, свързана с инциденти в информационната сигурност, както и с уязвимости в сигурността на системите и начините за предотвратяването им;
 • провеждане на изследвания, свързани с нови технологии в мрежовата и информационна сигурност;
 • провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност и управлението на инциденти.

Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност предоставя на своите ползватели ре-активни и про-активни услуги, описани по-долу.

Сигнализиране и предупреждение при възникване на кризисни ситуации:

Услугата предлага разпространяване на информация, която описва атаки, уязвимости в сигурността, аларми при неправомерна намеса, компютърни вируси или измами и предлагане на препоръчителни в краткосрочен аспект действия за справяне и разрешаване на проблемите. Сигналите за проблеми, предупрежденията или съветите се изпращат в ответ на текущ проблем, с цел да се даде информация за тази активност и да се осигурят напътствия за предпазване от опасности или за възстановяване на системите, в случай, че са били засегнати.

Управление на уязвимости:

Услугите по управление на уязвимости в допълнение на услугите по сигнализиране и предупреждение включват:

 • получаване и обработване на информация относно уязвимости в хардуера и софтуера на системи и приложения;
 • анализ на характера, механизма и последствията от уязвимостите и разработване на стратегии за действие за откриване и поправяне на уязвимости;
 • определяне на подходящи действия за смекчаване или поправяне на уязвимостта. Може да включва търсене на софтуерни кръпки и корекции и уведомяване на ползвателите на услугата за мерки за смекчаване. Оказване на помощ при извършването на действия по инсталиране на софтуерни кръпки и корекции.

Управление на инциденти в сигурността:

Управлението на инциденти включва получаване, сортиране и отговор на заявки, както и анализиране на инциденти и събития. Конкретните действия по управлението могат да включват:

 • предприемане на действия за предпазване на системи и мрежи, засегнати или заплашени от нежелани атаки;
 • предлагане на решения и стратегии за намаляване на рисковете, в резултат на вече случили се подобни събития;
 • проверки за атаки в други части на мрежата;
 • филтриране на мрежов трафик;
 • възстановяване на системите;
 • актуализация и обновяване на системите;
 • разработване на други отговори или алтернативни стратегии за разрешаване на възникнали проблеми.

Управление на артефакти:

Услугите по управление на артефакти  включват получаване на информация за наличието и копие на артефактите, които са използвани в атаката на нарушителя, разузнаване и други неоторизирани или разрушителнидействия. Разучаването на артефактите включва анализ на характера, механиката, версията и използването на артефактите и разработване (или предлагане) на стратегии за действие по откриването, премахването и защитата срещу тях.

Информационни бюлетини:

Услугите включват, но не са ограничени до предупреждения за уязвимости и опити за атаки, както и съвети за повишаване на сигурността. Чрез тези бюлетини се дава информация за новооткрити уязвимости и инструменти за атака. По този начин се цели да се защитят системите срещу такива уязвимости още преди те да станат широко разпространени.

Разпространяване на информация свързана с осигуряването на сигурна информационна среда:

Тази услуга предоставя на ползвателите ѝ информация за подобряване на сигурността, представена в изчерпателен и разбираем вид. Информацията може да включва:

 • напътствия за връзка със CSIRT звеното;
 • архив с предупреждения, нотификации и други подобни съобщения;
 • документи за текущите добри практики в областта;
 • основни насоки по компютърна сигурност;
 • политики, процедури и чеклисти;
 • информация за разработването и разпространението на „кръпки“ в сигурността;
 • връзки към доставчици;
 • текуща статистика и тенденции в засичането на инциденти;
 • друга информация, която би могла да подобри цялостните практики в сигурността.