Регистриране

За нас


CERT Bulgaria е Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Мисията на екипа е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

Екипът предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.

Целите, които се поставят включват:

  • защита на информацията и технологичните активи;
  • ограничаване директното влияние на инцидентите в сигурността върху информационното общество;
  • помощ при възстановяване от инциденти;
  • оценяване на въздействието от инциденти в сигурността;
  • събиране и разпространение на техническа информация, свързана с инциденти в информационната сигурност, както и с уязвимости в сигурността на системите и начините за предотвратяването им;
  • провеждане на изследвания, свързани с нови технологии в мрежовата и информационна сигурност;
  • провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност и управлението на инциденти.


НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS